CEDIS: CPC dobija struju, Ugovor potpisuje Opština Nikšić

CEDIS je danas obaviješten da će Ugovor o privremenom priključenju na elektrodistributivni sistem i Ugovor o snabdijevanju (za “Ljetnjikovac Kralja Nikole”) potpisati Opština Nikšić. U clju što urgentnijeg rješavanja problema, CEDIS će sjutra Opštini Nikšić uputiti neophodnu dokumentaciju na potpis, nakon čega dinamika zavisi od ostalih subjekata koji, shodno propisima, učestvuju u procesu (EPCG, Opština Nikšić).

Podsjećamo da je CEDIS navedeni objekat isključio sa mreže 19.11.2021. godine, što je i konstatovano zapisnikom o kontroli mjernog mjesta. Budući da korisnik nije zaveden u bazi podataka CEDIS-a, a u svrhu evidentiranja navedenog objekta u bazi podataka, potrebno je zaključiti ugovor o privremenom priključenju na distributivni sistem električne energije, kao i ugovor o snabdijevanju. S obzirom da “Ljetnikovac kralja Nikole” nije pravno lice, nije bilo moguće sačiniti ugovor o privremenom priključenju sa navedenim korisnikom. Iz navedenog razloga je, s obzirom da je uvidom u list nepokretnosti LN 2960 KO Nikšić konstatovano da je predmetni objekat vlasništvo 1/1 Opštine Nikšić , dana 30.12.2021. godine putem elektronske pošte predsjedniku Opštine Nikšić od strane CEDIS-a upućen zahtjev za izjašnjenje. Zahtjevom je traženo da se Opština Nikšić kao vlasnik navedenog objekta izjasni koji subjekt će biti evidentiran u bazi podataka (vlasnik ili korisnik predmetnog objekata), te samim tim i naveden kao ugovorna strana u ugovoru o privremenom priključenju.

Budući da je CEDIS – u danas dostavljeno izjašnjenje Opštine Nikšić, pomenuta pravna prepreka više nije na snazi, te su se samim tim i stekli uslovi za dalje postupanje u navedenom slučaju.

Zaključujemo da je CEDIS, što slijed aktivnosti potvrđuje, u konkretnom slučaju u potpunosti postupao u skladu sa relevantnom regulativom, i u granicama svoje nadležnosti djelovao u pravcu urgentnijeg rješavanja problema.

Provjerite slična mjesta

Mekalister: Crna Gora je predvodnik, pozitivna atmosfera iz Podgorice donijeta u Brisel

Premijer Crne Gore Milojko Spajić kazao je da je proširenje EU na Zapadni Balkan pitanje …