Ostvareni rekordni prihodi, deficit za 42,1% manji od plana

Kada se isključe troškovi kamata, u 2021. godini zabilježen je primarni suficit u iznosu od 12,5 mil. €

Snažan oporavak ekonomske aktivnosti, vođen uspješnom ljetnjom turističkom sezonom, doveo je do rekordne naplate prihoda u 2021. godini, kao i ostvarenja višemjesečnog uzastopnog suficita budžeta. Zabilježeni pozitivni rezultati su u najvećoj mjeri kompenzovali čak i efekte neusvajanja pojedinih izmjena zakona koji su planirani u sklopu mjera za generisanje novih prihoda. Uz sve to,  kao i zahvaljujući činjenici da su umanjene sve kategorije diskrecione potrošnje, deficit budžeta za 2021. godinu ostvaren je na značajno nižem nivou od planiranog Zakonom o budžetu. Kada se isključe troškovi kamata, u 2021. godini zabilježen je primarni suficit u iznosu od 12,5 mil. €.   

Pad deficita

Prema preliminarnim podacima[1], deficit budžeta u 2021. godini iznosio je 101,6 mil. € ili 2,1% procijenjenog BDP-a, što je manje od plana za 73,7 mil. € ili 42,1%, dok je za 324,6 mil. € ili 76,2% manje u odnosu na deficit ostvaren u 2020. godini. Prošlogodišnji deficit budžeta je manji i u odnosu na 2019. godinu i to za 41,7 mil. € ili 29,0%.

Prema preliminarnim podacima, prihodi budžeta u 2021. godini iznosili su 1.910,0 mil. € ili 39,1 % BDP-a i u odnosu na naplaćene u 2020. godini veći su za 271,5 mil. € (16,6%), dok su u odnosu na planirane veći za 29,8 mil. € (1,6%). Naplata prihoda je veća čak i odnosu na 2019. godinu, koja je bila rekordna po ostvarenim prihodima, i to za 24,8 mil. € ili 1,3%.

Zabilježeni rast prihoda prevashodno je rezultat značajnog oporavka ekonomske aktivnosti, a samim tim i oporavka naplate prihoda.

Najbolji indikator oporavka ekonomske aktivnosti, nakon zabilježenog pada od 15,3% u 2020. godini, su prihodi po osnovu PDV-a koji su veći za 162,2 mil. € ili 30,6% u odnosu na naplaćene u 2020. godini, a u odnosu na planirane veći za 80,1 mil. € ili 13,1%. Ostvarenom dobrom rezultatu po osnovu naplate ove kategorije prihoda, u najvećoj mjeri, doprinijela je uspješna ljetnja turistička sezona, kao i sprovođenje elektronske fiskalizacije poreskih registar kasa, odnosno unaprijeđena poreska disciplina.

Uprkos činjenici da nijesu usvojena predložena zakonska rješenja koja su predviđala povećanje akciza na pojedine akcizne proizvode, prihodi od akciza su zabilježili rast u odnosu na planirane i to za 7,7 mil. € ili 3,2%, kao i u odnosu na prethodnu godinu za 43,3 mil. € ili 21,1%. Na rast ove kategorije najveći uticaj, pored oporavka ekonomije, imala je i povećana poreska disciplina, odnosno aktivnosti sprovedene u cilju suzbijanja sive ekonomije na tržištu duvanskih proizvoda.

Prihodi po osnovu poreza na dobit pravnih lica takođe su zabilježili značajan rast u odnosu na planirane u iznosu od 14,7 mil. € ili 24,5%, što je indikator visokog stepena poreske discipline, čak i kada se poslovanje odvijalo u uslovima pandemije. U odnosu na 2020. godinu, prihodi od poreza na dobit manji su za 3,7 mil. € ili 4,7%.

Pored navedenog, kategorija naknade bilježi rast u odnosu na plan u iznosu od 10,6 mil. € ili 26,0% usljed naplate po osnovu programa „Ekonomskog državljanstva“, kao i u odnosu na 2020. godinu u iznosu od 23,3 mil. € ili 83,7%.

Značajan rast u odnosu na prethodnu godinu zablježen je i kod kategorije ostali prihodi u iznosu od 20,4 mil. € ili 54,2% kao posljedica uplate dobiti ostvarene u 2020. godini od privrednih društava u većinskom vlasništvu države. U odnosu na plan, ova kategorija je manja za 7,8 mil. € ili 11,9% kao rezultat činjenice da se prilikom planiranja uzima procjena finansijskih rezultata privrednih društava, a uplate su shodno njihovim konačnim finansijskim iskazima.

Sa druge strane, porezi i doprinosi na zarade bilježe nižu realizaciju u odnosu na planirane u iznosu od 55,5 mil. € ili 7,0% prevashodno kao rezultat planiranih, a nerealizovanih efekata Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica zbog neusvojenog Predloga zakona o poreskoj administraciji za 2021. godinu, kojim je trebalo da budu stvorene pretpostavke za ubiranje prihoda po osnovu oporezivanja neprijavljenih prihoda. U odnosu na 2020 godinu, prihodi po osnovu ove kategorije veći su za 32,0 mil. € ili 4,9%.

Provjerite slična mjesta

Popa: Postizanje IBAR-a nevjerovatan timski rad na svim nivoima

Ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa govorila je o značaju dobijanja pozitivnog Izvještaja …