Šta je “domaći zadatak” Crne Gore u 2022?

Koji su to konkretni rezultati koje Evropska unija očekuje od Crne Gore da budu postgnuti u ovoj godini? Prethodna godina u smislu pregovora sa EU okončana je međuvladinom konferencijom sa Crnom Gorom, ali i ekvivalencijom kovid sertifikata, kojom je omogućeno da građani naše zemlje mogu putovati u EU pod jednakim uslovima kao Evropljani. Kada je riječ o preporukama za 2022, u EU ističu potrebu da Crna Gora dosljedno slijedi smjernice iz izvještaja Komisije.

Sljedeća prekretnica je ispunjavanje privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24, bez kojih nema zatvaranja drugih poglavlja ili klastera.

Kako bi se to i postiglo, u Briselu naglašvaju da Crna Gora treba da otkloni sve preostale praznine i nedostatke u oblastima pravosuđa, slobode izražavanja i medija, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Od naše zemlje se očekuje da nastavi, ubrza i produbi reforme koje se odnose na nezavisnost, profesionalizam i odgovornost sudske vlasti.

Parlament se poziva na koordinaciju sa vladom o svim značajnim zakonodavnim inicijativama, ali i na dijalog o sprovođenju neriješenih preporuka OEBS/ODIHR-a i imenovanju sudija.

Posvećenost pokazati i djelima, ne nazadovati u postignutom

Kako bi ostvarila rezultate u oblasti vladavine prava, Crna Gora mora da intenzivira napore da se uhvati u koštac sa preostalim izazovima u oblasti slobode izražavanja i medija, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, sve to bez nazadovanja u ranijim dostignućima u sudskim reformama. Od vlasti se traži da pokažu u praksi posvećenost reformskoj agendi.

Pravosuđe: racionalizacija pravosudne mreže

U oblasti pravosuđa, Crna Gora treba da u potpunosti i nedvosmisleno odgovori na sve preporuke Venecijanske komisije i GRECO-a kako bi osigurala nezavisnost i profesionalizam pravosuđa. Od Crne Gore se takođe očekuje da preispita disciplinski i etički okvir za sudije i tužioce kako bi se ojačala objektivnost, proporcionalnost i efikasnost. U konačnom, Crna Gora treba da usvoji novu strategiju za racionalizaciju pravosudne mreže koja će odrediti sljedeće konkretne korake koji vode ka zatvaranju neodrživih malih sudova.

Kao pitanje prioriteta, EU naglašava potrebu rješavanja pravnih i praktičnih prepreka za efikasnu istragu, krivično gonjenje, suđenje i kažnjavanje ratnih zločina u skladu sa međunarodnim standardima.

Borba protiv korupcije: izmijeniti pravni okvir i preispitati pristup

U Uniji očekuju da će Crna Gora izmijeniti pravni okvir i preispitati pravni pristup u cilju efikasne prevencije i borbe protiv korupcije, kako bi ojačala rezultate i učinak Agencije za borbu protiv korupcije. Po pitanju pranja novca, neophodno je povećanje broja istraga, procesuiranja i presuda.

Od Crne Gore se traži i da riješi “nedostatke u sistemu krivičnog pravosuđa”. Oni se prvenstveno odnose na povećanje efikasnosti krivičnih istraga i unapređenje načina vođenja predmeta organizovanog kriminala u sudovima. Takođe, potrebno je naći rješenje povodom dugog trajanja sudskih postupaka i čestih odgađanja u slučajevima organizovanog kriminala.

Dodatno, EU poziva Crnu Goru da tokom ove godine preduzme konkretne mjere da ograniči upotrebu sporazuma o priznanju krivice na izuzetne slučajeve, kako bi se povećala transparentnost i kredibilitet pravosudnog odgovora na organizovani kriminal kroz dosljedniju politiku sankcionisanja.

Javni servis zaštititi od političkog uticaja

EU podsjeća da se od Crne Gore očekuje da efikasno istražuje, kredibilno rješava i adekvatno sankcioniše slučajeve napada na novinare i druge medijske radnike, radi unapređenja slobode medija i ukupnog medijskog pejzaža. EU poziva crnogorske vlasti da uspostave neophodne mjere zaštite od neprimjerenog političkog pritiska ili uticaja na javni servis RTCG.

U Briselu podsjećaju da Crna Gora treba da obezbijedi bolji pristup pravdi za žrtve kršenja ljudskih prava. Očekuje se i poštovanje prava kroz promocije prava djeteta i nediskriminatornog tretmana prema pripadnicima manjina i ranjivih grupa, kao što su Romi, osobe sa invaliditetom, i LGBTI osobe.

Crna Gora takođe treba da implementira ključne neispunjene preporuke nadzornih tijela UN i Savjeta Evrope.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Milošević pušten nakon saslušanja

Direktor Uprave prihoda i carina, Rade Milošević pušten je nakon saslušanja u akciji Specijalnog policijskog …