Udarne vijesti

Dvije važne odluke Vlade

Usvojena je Informacija Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou o potrebi uspostavljanja sistema detaljne elektronske evidencije dolaska i odlaska robe iz Slobodne zone „Luka Bar“. Nacionalni savjet u Informaciji ukazuje na potrebu da se u najkraćem roku uspostavi elektronski sistem evidencije svih roba koje dolaze i odlaze iz Slobodne zone „Luka Bar“ koji obuhvata podatke o kupcima i prodavcima roba (uključujuci i preprodaju u magacinu), vrstu i tip robe, vrijeme dolaska i odlaska,

identifikacione oznake prevoznog sredstva, naziv špeditera i lokaciju skladištenja. Do uspostavljanja direktnog pristupa podacima o stanju u skladištima, potrebno je da se najmanje jednom nedjeljno prikupljaju podaci o stanju akciznih roba u skladištima u Slobodnoj zoni, a posebno cigareta, duvana, papira i filtera za izradu cigareta. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Uprava prihoda i carina, da preduzmu sve aktivnosti kako bi se omogućilo uspostavljanje sistema detaljne elektronske evidencije dolaska i odlaska robe iz Slobodne zone „Luka Bar“.

Vlada je usvojila Infromaciju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, sa preporukom za objavljivanje dokumentacije u vezi sa upotrebom službenog aviona Vlade Crne Gore Lear Jet 45, registarske oznake 40-MNE. U Informaciji Nacionalni savjet preporučuje Vladi Crne Gore da objavi svu dokumentaciju vezanu za upotrebu službenog aviona, odnosno podatke za sve završene letove, s obzirom na to da bezbijednost štićenih ličnosti ne može biti ugrožena kada je let završen. Tim povodom, zadužen je Generalni sekretarijat Vlade da Agenciji za nacionalnu bezbjednost uputi zahtjev za dostavlj