Udarne vijesti

Važno saopštenje Međunarodne organizacije rada

Uspostavljanje Sistema praćenja diplomaca kako bi procjenili uticaj stručnog obrazovanja u Crnoj Gori
Svake godine, dvije trećine učenika srednjih škola u Crnoj Gori bira stručno obrazovanje prilikom upisa u preduniverzitetsko školovanje.

Međutim, što se dešava sa ovim učenicima nakon diplomiranja je i dalje prilična nepoznanica – da li nalaze posao u svojoj struci, da li se prijavljuju na Zavod za zapošljavanje ili nastavljaju sa univerzitetskim obrazovanjem? Kako bi podržali kreatore politika da dođu do odgovora na ova pitanja, Međunarodna organizacija rada (MOR) je sprovela studiju na ovu temu i izradila predlog praćenja diplomaca iz stručnog obrazovanja u Crnoj Gori koji se zasniva na administrativnim podacima.
Studija je predstavljena na radionici koja je održana 22. oktobra u organizaciji MOR-a, uz učešće predstavnika Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Centra za stručno obrazovanje, Uprave prihoda i carina, Zavoda za zapošljavanje, MONSTAT-a i Univerziteta Crne Gore. Svi učesnici su dali dragocjen doprinos diskusiji iz perspektive svoje djelatnosti i usaglasili naredne faze u implementaciji Sistema praćenja diplomaca.
Sama studija analizira najbolje prakse u Evropi i predlaže jedan model koji uvodi Sistem praćenja diplomaca korak po korak, uz navođenje uloga i odgovornosti svake od institucija. Iako je bilo sporadičnih pokušaja da se prate učenici iz stručnog i visokog obrazovanja korišćenjem anketiranja kako bi se došlo do kvalitativnih podataka, odziv ispitanika nije pružio rezultate koji bi bili podrška kreiranju politika na osnovu dokaza. Iz tog razloga studija MOR-a predlaže uspostavljanje sveobuhvatnog Sistema praćenja diplomaca koji kombinuje kvalitativne ankete sa kvantitativnim podacima o obrazovanju, porezima i zapošljavanju, a sve u cilju potpunog uvida u ishode zapošljavanja i obrazovanja diplomaca iz stručnog obrazovanja na duži rok.
Tri najvažnije preporuke sa same radionice se odnose na: a) Osnivanje međuinstitucionalne Koordinacione grupe i definisanje uloga i odgovornosti; b) Sprovođenje pilot istraživanja praćenja manjih grupa diplomaca iz stručnog obrazovanja 2022.godine u dva sektora (učenici trogodišnjih programa koji su u dualnom naspram onih koji su u školskom obliku , kao i učenika u četvorogodišnjim programima) tako što će se kombinovati administrativni podaci sa onima iz anketiranja; c) Izrada Metodologije prikupljanja i obrade podataka diplomaca iz stručnog obrazovanja u prvoj polovini 2022.godine. Sama studija i mapa puta biće objavljena krajem 2021.godine i dostupna svima na internetu.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Nikšić dobio prvu pametnu ekološku branu

Nikšić je dobio prvu ekološku mrežnu branu koja će u narednom periodu trajnije riješiti pitanje …